Innkalling til årsmøte Tromsø skiklub hopp 18.mars

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Tromsø Skiklub inviterer til årsmøte i Grønnåsen mandag 18.mars kl 19:00. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste […]

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

Tromsø Skiklub inviterer til årsmøte i Grønnåsen mandag 18.mars kl 19:00.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste med møtedokumenter gjøres i henhold til vedtektene tilgjengelig senest èn uke før årsmøtet på vår hjemmeside https://tromsohopp.no/  

Saksliste:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Velge dirigent(er).

3.     Velge protokollfører(e).

4.     Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.     Godkjenne innkallingen.

6.     Godkjenne saklisten.

7.     Behandle idrettslagets årsberetning.

8.     Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.

9.     Behandle innkommede forslag og saker.

10. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

11. Vedta idrettslagets budsjett.

12. Foreta følgende valg:

13. a)  Styre med leder, styremedlemmer og ett varamedlem.

14. b) Kontrollutvalg/revisorer

15. c) Valgkomite

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Link til klubbens vedtekter: https://tromsohopp.no/wp-content/uploads/Lovnorm-TSK-1.pdf

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret i Tromsø skiklub hopp
ved Hilde Halland, leder