Årsmøte Tromsø skiklub hopp 18.mars

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

Tromsø Skiklub avholdt årsmøte i Grønnåsen mandag 18.mars kl 19:00.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste med møtedokumenter gjøres i henhold til vedtektene tilgjengelig senest èn uke før årsmøtet på vår hjemmeside https://tromsohopp.no/  

Saksliste:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Velge dirigent(er).

3.     Velge protokollfører(e).

4.     Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.     Godkjenne innkallingen.

6.     Godkjenne saklisten.

7.     Behandle idrettslagets årsberetning.

8.     Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.

9.     Behandle innkommede forslag og saker.

9.1. Låneopptak på 3.200.000.-

Å plastlegge K45 for helårshopping er kostnadsberegnet til 3.435.462 + mva. Vi har fått tilsagn på 1.000.000 fra Samfunnsløftet, pluss at vi har søkt om 1.950.000 i spillemidler. Dette er også et prosjekt som vil utløse MVA-kompensasjon. Ulempen er at alle disse støtteordningene utbetales når prosjektet er ferdigstilt. For å dekke kostnader underveis i prosjektet ønsker styret i henhold til klubbens lovnorm §19 å be årsmøtet om aksept for et låneopptak på 3.2 millioner.

10. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

11. Vedta idrettslagets budsjett.

12. Foreta følgende valg:

a)  Styre med leder, styremedlemmer og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg/revisorer

c) Valgkomite

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Link til klubbens vedtekter: https://tromsohopp.no/wp-content/uploads/Lovnorm-TSK-1.pdf

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret i Tromsø skiklub hopp
ved Hilde Halland, leder

____________________________________________________

Årsmøtedokumenter:

Innkalling 

Årsmelding-TSK-2023-24

Handlingsplan TSK 2024-2025

Regnskap 2023

Revisorrapport

Budsjett 2024

Valgkomiteens innstilling

Referat fra årsmøtet