Solidaritetsfond

Solidaritetsfondet i Tromsø Skiklub hopp

Fondets formål er å gi barn og ungdom som er medlemmer av Tromsø Skiklub hopp mulighet til å delta på aktiviteter i klubben som en ellers ikke ville kunne deltatt på, grunnet private økonomiske forhold. Eksempler kan være støtte til reiser til medlemsavgift, reiser til renn eller samlinger i klubbens regi, utstyr en ikke kan låne i klubben, klubbjakke eller bompenger til og fra treninger. Midler kan dekke utgifter i sin helhet eller delvis. 

Hvem kan søke?  Midlene kan gå til barn og ungdommer inntil fylte 18 år, som er medlemmer av Tromsø Skiklub hopp eller som ønsker å bli medlem. Foresatte søker på vegne av barnet/ungdommen. Støtteordningen er tillitsbasert. Når en søker om økonomisk bistand, er dette i utgangspunktet alltid reelt, og det vil ikke stilles noen spørsmål fra klubbens side.

Hvem behandler søknad? Fondet administreres av to fondsforvaltere, som kun informerer styret om hvor mye penger som til enhver tid står på fondskonto. Alle søknader og utbetalinger behandles strengt konfidensielt.

Hvordan søke? Send en e-post til solidaritetsfond@tromsohopp.no med en kort redegjørelse: 

Hvem som søker
Hva dere søker støtte til, samt beløp
• Konto for utbetaling


Søknader blir behandlet fortløpende, med svarfrist normalt innenfor 3 uker. 

Retningslinjer for solidaritetsfondet til Tromsø skiklub hopp:

·  Fondets målgruppe er barn/unge mellom 6 – 17 år.
·  Fondet kan søkes på av medlemmer med aktivt medlemskap i Tromsø skiklub hopp eller personer som vurderer å bli medlem.
·  Solidaritetsfondet er ment til å helt, eller delvis, dekke medlemskontingent, lisens, utsyr, egenandel til treningssamling/hopprenn og andre aktiviteter som skjer i klubbens regi.
·  For å oppnå støtte må det sendes inn en skriftlig søknad til solidaritetsfond@tromsohopp.no
·  Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av hvem som søker, hva du søker til, alder og søknadssum.
·  Søknadene behandles konfidensielt av fondets to forvaltere.
·  Det kan søkes flere ganger på samme fond. 
·  Støtte fra fondet er inntil kr 3000 per barn per år.
·  Bevilgede beløp overføres fra solidaritetsfondet til søker.