Regler

Norges skiforbund har samlet alle regler som gjelder for ulike typer skirenn på en hjemmeside. Rennreglementet for hopp er meget omfattende og har med seg de fleste sider ved å arrangere og delta i renn. Her omtaler vi bare litt av det mest grunnleggende om klasseinndeling og regler for utstyr.

Beregning av alder
En løpers aldersklasse er definert ut fra den alder løperen fyller i det aktuelle kalenderåret 1. januar – 31. desember. I samme skisesong gjelder samme aldersklasser i renn til og med 31. desember som i renn etter 1. januar. Start av ny sesong er 1. mai.

Aldersbestemte klasser
Når det hoppes i klasser som er delt etter alder, brukes følgende inndeling:

  • Veteran: 31 år og eldre
  • Senior: 21 år og eldre
  • Junior: 17 – 20 år
  • Eldre gutter og jenter: 15 – 16 år
  • Yngre gutter og jenter: 13 – 14 år
  • Smågutter/småjenter: 12 år og yngre

Aldersbestemt inndeling brukes nå nesten bare i mesterskap som Hovedlandsrennet og Norgesmesterskap, og i Solan Gundersens vinterleker som er det nærmeste man kommer for de yngste. Da kan det også være finere aldersinndeling, både årsklasser for de yngre og finere inndeling for veteran.

Utviklingsbasert hopping
Siden 2009 har det skjedd en omlegging til det som kalles for utviklingsbasert hopping. Innenfor visse aldersgrenser, deles hopperne inn i klasser ettersom hvilket nivå de er på eller hvilke bakker de liker å hoppe i.

En konsekvens av dette er at det ikke lenger er bestemann som bestemmer farten, noe som i verste fall kunne føre til at det ble mest kulhopp for resten. Nå får de beste lavest fart, og alle skal få så mye fart at både de og publikum får gleden av lange hopp. I andre typer renn betyr det at de yngre utøverne som ikke liker å hoppe i så store bakker som alderen ellers ville tilsi, får lov til å velge mindre bakkestørrelser eller mindre fart. Det er også åpnet opp for at renn på krets- og klubbnivå kan arrangeres på mange forskjellige måter (se under).

Regler for Norgescup (NC) og Rekruttcup (RC)
I rekruttcup (RC) blir hoppere fra 13 -16 år blandet i klasser etter hvilket sportslige nivå den enkelte er kommet på, uavhengig av hvilket år de er født i. De 15-20 beste hopper i RC A, mens de 25 beste tas ut til RC B. Hopperne i RC A konkurrerer om representasjonsoppgaver, og de beste får tilbud om å delta i Norgescup og i Norgesmesterskap for juniorer. I RC C og RC D er det fri påmelding. RC A, B og C hopper i K55 – K74. A-klassen kjører liten fart og klassene etter får bedre og bedre fart. RC D hopper i K35 – K50. Hopperne samler poeng etter plassering i rennene de deltar i, og det foretas opprykk eller nedrykk mellom klassene noen ganger i løpet av sesongen.

Tilsvarende er Norgescupen i utgangspunktet for hoppere fra 17 år og oppover, men med aldersblandede klasser avhengig av nivå. Noen utvalgte juniorer og gutter/jenter kan imidlertid delta om de kvalifiserer seg gjennom RC. De beste hopperne hopper i NC Elite. Det er uttak også til NC A og NC B, mens NC C har fri påmelding. Uttaket er på samme måten som i RC basert på poengberegning og opprykk/nedrykk mellom klassene. Det hoppes i stor og liten bakke. Også her er det vanlig at de lavest rankede gruppene hopper med høyere fart enn de beste, men til gjengjeld får minuspoeng for tilleggsfarten.

Kretsrenn og andre renn utenom Norgescup og Rekruttcup
Utenom Norgescup og Rekruttcup har kretsene stor frihet i måten de legger opp klasser og konkurranser. Ulike rennmetoder kan brukes i tillegg til vanlige regler ved slike renn:

Hedmarksmetoden tillater valgfritt skiutstyr for de under 14 år – for eksempel slalåmski. Alle klassene i rennet kan velge bakkestørrelse. Det tillates fri trening fram til konkurransen starter og hoppes tre omganger, hvorav de to beste teller.

Gausdalmetoden stiller opp alle løperne i samme klasse. Farten bestemmes etter alder. Finaleomgangen hoppes i snudd rekkefølge. Det kan også legges inn en omgang med ren lengdemåling.

To-Tre metoden: Her hoppes det tre omganger etter prøvehoppingen, hvorav to blir tellende. En av omgangene avvikles som ren lengdekonkurranse. Det må strykes en omgang med stil/lengde.

Utstyrsbestemmelser
Fra og med juniorklassen (17 år) følges det internasjonale skiforbundet (FIS) sine regler for utstyr (her). Reglene gjelder også for yngre hoppere som deltar i internasjonale renn, eller i renn hvor man kan kvalifisere seg til internasjonale renn.

Det viktigste i reglene dreier seg om utformingen av skidresser og lengden på hoppskiene. Hopperne skal ikke få hjelp av for mye luft i dressene; de skal sitte inntil kroppen og være lukket under hopping. Skiene skal heller ikke være for lange i forhold til kroppslengden da det også gir fordeler med godt løft. Skilengden skal dessuten settes ut i fra hopperens vekt (målt som Body Mass Indeks, BMI) slik at ikke de letteste hopperne får for store fordeler. Kravene til BMI ble skjerpet i 2011 (se her) slik at den normalt skal være på 21 inkludert sko og dress for å ikke få trekk i skilengden.

I Rekruttcupen er kravet at skiene ikke skal være lenger enn 140% av kroppslengden og at dressene skal være tilpasset kroppen. Her stilles det ikke krav til vekt (BMI). De RC-hopperne som får tilbud om å prøve seg i NC, må imidlertid følge vektreglementet når de hopper i NC.

Hoppkomiteen oppfordrer hoppere i alle aldre til å velge kortere ski framfor lange. Man blir en bedre hopper av å ikke få ekstra løft fra skiene!