Innkalling til årsmøte i Tromsø Skiklub Hopp.

Styret innkaller til årsmøte i Tromsø Skiklub Hopp. Årsmøtet avholdes onsdag den 29/3-2017 kl 19:30 på klubbhuset i Grønnåsen.

Sakliste:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 6: Behandle handlingsplan for 2017-18
Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 8: Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
Sak 9: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 10: Foreta følgende valg:
10.1 Styreleder
10.2 Nestleder
10.3 Øvrige styremedlemmer
10.4 Varamedlemmer
10.5 To revisorer
10.7 Medlemmer av valgkomiteen

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

for styret, Magnar Osnes, leder

Vedlegg: 
Utkast årsmelding TSK 17
TSK handlingsplan 2017-18
TSK revisorberetning for 2016
Resultatrapport
Resultatregnskap
Årsberetning regnskap 2016