Årsmøte i Tromsø Skiklub.

FHI har nå åpnet for arrangementer for inntil 50 personer, så lenge vi overholder krav til avstand, håndhygiene og hosteteknikk. Styret i Tromsø Skiklub er derfor glade for å endelig kunne innkalle til
ÅRSMØTE I TROMSØ SKIKLUBB mandag 22.juni kl 19:00. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til andreas@tromsohopp.no så snart som mulig. I henhold til klubbens bestemmelser publiseres komplett saksliste senest 1 uke før årsmøtet. 

Saksliste:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Behandle idrettslagets årsberetning.
 8. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
 9. Behandle innkommede forslag og saker.
 10. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 11. Vedta idrettslagets budsjett.
 12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
 13. Foreta følgende valg:
a)  Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg/revisorer
c) Valgkomite

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

for styret, Hugo Forfang, leder 


Vedlegg: 

Oppdatert lovnorm TSK

Årsmelding 2019-20

Handlingsplan 2020-21

Referat årsmøtet 22.juni