Årsmøte i Tromsø Skiklub 21.mars 2022

Årsmøtet ble avholdt i Grønnåsen mandag 21.mars kl 19:00.
Komplett saksliste med møtedokumenter samt møtereferat ligger vedlagt under. 

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Behandle idrettslagets årsberetning.
 8. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
 9. Behandle innkommede forslag og saker.
 10. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 11. Vedta idrettslagets budsjett.
 12. Foreta følgende valg:
 13. a)  Styre med leder, styremedlemmer og ett varamedlem.
 14. b) Kontrollutvalg/revisorer
 15. c) Valgkomite

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hugo Forfang, leder  
 
Årsmøtedokumenter: 
 
 
Referat: